Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tímto uděluji, jakožto Subjekt údajů, společnosti CK Arcadia Air, s.r.o., se sídlem Nad Akcízem 1006/2, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČ 27449491, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116451, jakožto Správci osobních údajů (dále jen „Správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek:

1. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho souhlasu, pokud nevyplývají z povinnosti Správce dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení ČR a EU. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů je zájem Subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.

Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 1. vyhotovování nabídek zájezdů, dílčích cestovních služeb a dalších služeb souvisejících se zájezdy (např. cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu, vyřízení víz, parkování na letišti apod.),
 2. provádění rezervací zájezdů a dílčích cestovních služeb,
 3. uzavírání Smluv o zájezdu, Pojistných smluv (cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu), aj. smluv souvisejících s organizací zájezdu pro Subjekt údajů,
 4. objednávání sjednaných cestovních služeb v rámci zájezdu a dílčích cestovních služeb,
 5. zasílání informací k zájezdům, dílčím cestovním službám a dalším službám souvisejících se zájezdy,
 6. zasílání obchodních sdělení k zájezdům a vyřizování korespondence a komunikace související se zájezdy a cestovními službami,
 7. plnění platných zákonů, vyhlášek a nařízení ČR a EU.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

2. Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:

 1. jméno a příjmení, event. titul
 2. datum narození,
 3. poštovní adresa,
 4. telefonní číslo,
 5. emailová adresa,
 6. údaje uvedené v cestovním dokladu,
 7. všechny ostatní údaje potřebné pro zajištění a organizaci zájezdů a cestovních služeb,

(dle jen „osobní údaje“).

3. Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po zákonné doby pro archivaci Smluv o zájezdu, účetních dokladů, aj. dokumentů souvisejících se zájezdy, dílčími cestovními službami a dalšími službami souvisejících se zájezdy. Tyto zákonné doby jsou zpravidla 10 let. V ostatních případech se Správce zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu. Po uplynutí těchto dob má Správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

4. Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům a spolupracovníkům Správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány jen v nezbytně nutných případech a jen v nezbytně nutném rozsahu pouze příslušným obchodním partnerům správce, kteří se podílí na zajištění a organizaci sjednaného zájezdu, cestovních služeb a dalších služeb souvisejících se zájezdy. V rámci předávání údajů obchodním partnerům Správce může údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

5. Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování.

Správce informuje Subjekt údajů o tom, že bude docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování osobních údajů Subjektu údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k danému Subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace nabídek zájezdů, cestovních služeb a dalších služeb souvisejících se zájezdy pro konkrétní Subjekty údajů.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla Správce nebo na e-mailové adrese vedeni@arcadia-air.com.

7. Práva Subjektu údajů

Správce informuje Subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 1. práva na přístup k osobním údajům (Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR),
 2. práva na opravu (Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR),
 3. práva na výmaz (Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR),
 4. práva na omezení zpracování (Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR),
 5. právo na přenositelnost údajů (Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR),
 6. práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR),
 7. práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

8. Závěr

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl Správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.