Ochrana soukromí

Vaše osobní údaje jsou s námi v bezpečí!

V naší CK Arcadia Air (dále jen „my“) bereme vážně své povinnosti vyplývající ze zákonů o ochraně dat a osobních údajů. Patří sem i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další příslušné zákony.

Jsme si vědomi, že je důležité, abychom měli zavedena účinná opatření na ochranu osobních údajů, a jsme připraveni vyhovět příslušným požadavkům na jejich ochranu. Tato opatření tvoří základ důvěryhodné společnosti a jsou klíčová pro udržení důvěry našich zákazníků a zaměstnanců. Pro vaši lepší představu uvádíme souhrnnou informaci, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat především na základě vašeho souhlasu, pokud nevyplývají z naší povinnosti dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení ČR a EU. Důvodem poskytnutí vašich osobních údajů je vždy váš zájem o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.

Zavazujeme se zpracovávat vaše přesné osobní údaje pouze za účelem:

a)   vyhotovování nabídek zájezdů, dílčích cestovních služeb a dalších služeb souvisejících se zájezdy (např. cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu, vyřízení víz, parkování na letišti apod.),

b)   provádění rezervací zájezdů a dílčích cestovních služeb,

c)   uzavírání Smluv o zájezdu, Pojistných smluv (cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu), aj. smluv souvisejících s organizací zájezdu,

d)   objednávání sjednaných cestovních služeb v rámci zájezdu a dílčích cestovních služeb,

e)   zasílání informací k zájezdům, dílčím cestovním službám a dalším službám souvisejících se zájezdy,

f)   zasílání obchodních sdělení k zájezdům a vyřizování korespondence a komunikace související se zájezdy a cestovními službami,

g)   plnění platných zákonů, vyhlášek a nařízení ČR a EU.

Zavazujeme se, že nebudeme zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

2.  Rozsah osobních údajů

Zavazujeme se zpracovávat vaše osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě vašeho souhlasu je následující:

a)   jméno a příjmení, event. titul,

b)   datum narození,

c)   poštovní adresa,

d)   telefonní číslo,

e)   emailová adresa,

f)   údaje uvedené v cestovním dokladu,

g)   všechny ostatní údaje potřebné pro zajištění a organizaci zájezdů a cestovních služeb,

(dle jen „osobní údaje“).

3.  Doba zpracování osobních údajů

Zavazujeme se zpracovávat vaše osobní údaje pouze po zákonné doby pro archivaci Smluv o zájezdu, účetních dokladů, aj. dokumentů souvisejících se zájezdy, dílčími cestovními službami a dalšími službami souvisejících se zájezdy. Tyto zákonné doby jsou zpravidla 10 let. V ostatních případech se zavazujeme zpracovávat osobní údaje pouze po dubu 5 let od poskytnutí vašeho souhlasu. Po uplynutí těchto dob máme povinnost vaše osobní údaje zlikvidovat.

4.  Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů

Prohlašujeme, že vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze našim příslušným zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Prohlašujeme, že vaše osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány jen v nezbytně nutných případech a jen v nezbytně nutném rozsahu pouze našim příslušným obchodním partnerům, kteří se podílí na zajištění a organizaci sjednaného zájezdu, cestovních služeb a dalších služeb souvisejících se zájezdy. V rámci předávání údajů našim obchodním partnerům můžeme údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

5.  Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Informujeme vás však o tom, že může docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování vašich osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Profilování využíváme pouze za účelem personalizace nabídek zájezdů a cestovních služeb.

6.  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese našeho sídla nebo na e-mailové adrese vedeni@arcadia-air.com.

7.  Práva Subjektu údajů

Informujeme vás o právech, které vám vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

a)   práva na přístup k osobním údajům (Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR),

b)   práva na opravu (Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR),

c)   práva na výmaz (Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR),

d)   práva na omezení zpracování (Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR),

e)   právo na přenositelnost údajů (Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR),

f)    práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR),

g)   práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27/27, PSČ 170 00, Praha 7.

8.  Odpovědná osoba za zpracování osobních údajů

Pro všechny záležitosti související se zpracováním vašich osobních údajů máme k dispozici odpovědnou osobu za zpracování osobních údajů, kterou můžete kontaktovat na e-mailové adrese vedeni@arcadia-air.com.